Ingyenes német tesztek és alapszintű nyelvtani oktatás:  Ingyenes német tesztek >> 

A 100 leggyakoribb német ige magyarul, ragozással

Elég sok olyan lista van, ami a leggyakoribb szavakat tartalmazza, de nem minden esetben fedik le egymást, így igazán tökéletes lista nem hozható létre. Ez a lista akkor igazán hasznos, ha a szókincsed akarod fejleszteni, de természetesen önmagában nem lesz elég a boldoguláshoz. Elég sok magyar jelentést kitettem, nem csak a leggyakrabban használtat, mert a másod- és harmadjelentéseknek is köszönhető biztosan, hogy ennyire gyakran fordulnak elő a német nyelvű szövegekben. Mondhatjuk azt is, hogy ezek a német alapigék, külföldön velük fogsz a legtöbbet találkozni. (Miközben lehet, hogy magyarról németre fordításkor sokkal kevesebbszer jönnek majd elő.)

Letöltés: A 100 leggyakoribb német ige ragozással

 
magyarul
németül
Jelen idő E/3.
Präteritum
perfekt h130
1
lenni (+segédige)
sein
ist
war
i. gewesen
2
van neki (+segédige)
haben
hat
hatte
h. gehabt
3
válni vmivé (+segédige)
werden
wird
wurde
i. geworden
4
tud, képes csinálni vmit, -hat, -het
können
kann
konnte
h. gekonnt
5
kell, muszáj csinálnia vmit
müssen
muss
musste
h. gemusst
6
mondani
sagen
 
 
 
7
csinálni
machen
 
 
 
8
adni
geben
gibt
gab
h. gegeben
9
jönni
kommen
 
kam
i. gekommen
10
kellene csinálnia vmit, illene
sollen
soll
sollte
h. gesollt
11
akarni
wollen
will
wollte
h. gewollt
12
menni
gehen
 
ging
i. gegangen
13
tudni
wissen
weiß
wusste
h. gewusst
14
látni
sehen
sieht
sah
h. gesehen
15
otthagyni,
csináltatni mással vmit
lassen
lässt
ließ
h. gelassen
16
állni
stehen
 
stand
h. gestanden
17
találni
finden
 
fand
h. gefunden
18
maradni
bleiben
 
blieb
i. geblieben
19
feküdni
liegen
 
lag
h. gelegen
20
nevezni, hívni
heißen
 
hieß
h. geheißen
21
gondolni
denken
 
dachte
h. gedacht
22
elvenni, bevenni
nehmen
nimmt
nahm
h. genommen
23
tenni, csinálni
tun
tut
tat
h. getan
24
szabad csinálnia vmit, -hat, -het
dürfen
darf
durfte
h. gedurft
25
hinni
glauben
 
 
 
26
tartani
halten
hält
hielt
h. gehalten
27
nevezni
nennen
 
nannte
h. genannt
28
szeret, kedvel valamit
mögen
mag
mochte
h. gemocht
29
mutatni
zeigen
 
 
 
30
vezetni
führen
 
 
 
31
beszélni
sprechen
spricht
sprach
h. gesprochen
32
hozni, vinni
bringen
 
brachte
h. gebracht
33
élni
leben
 
 
 
34
utazni, vezetni
fahren
fährt
fuhr
h./i. gefahren
35
gondolni, vélni
meinen
 
 
 
36
kérdezni
fragen
 
 
 
37
tudni, ismerni
kennen
 
kannte
h. gekannt
38
érvényesnek lenni, érni
gelten
gilt
galt
h. gegolten
39
állítani, helyezni
stellen
 
 
 
40
játszani
spielen
 
 
 
41
dolgozni
arbeiten
 
 
 
42
szüksége van, használni
brauchen
 
 
 
43
követ(kez)ni, engedelmeskedni
folgen
 
 
h./i. gefolgt
44
tanulni
lernen
 
 
 
45
megállni, kiállni, fennmaradni [ist]
bestehen
 
bestand
h./i. bestanden
46
érteni
verstehen
 
verstand
h. verstanden
47
ültetni, tenni, [leülni]
[sich] setzen
 
 
 
48
kapni
bekommen
 
bekam
h. bekommen
49
elkezdeni, elkezdődni
beginnen
 
began
h. begonnen
50
(el)mesélni
erzählen
 
 
 
51
megpróbálni
versuchen
 
 
 
52
írni
schreiben
 
schrieb
h. geschrieben
53
futni
laufen
läuft
lief
i. gelaufen
54
elmagyarázni, kijelenteni
erklären
 
 
 
55
megfelelni vminek
entsprechen
entspricht
entsprach
h. entsprochen
56
ülni
sitzen
 
saß
h. gesessen
57
húzni, nyújtani,
ziehen [1]
 
zog
h. gezogen
57
költözni, vonulni, nyúlni
ziehen [2]
 
zog
i. gezogen
58
látszani, feltűnni, fényleni, világítani,
scheinen
 
schien
h. geschienen
59
(el)esni, bukni, (le)hullani
fallen
fällt
fiel
i. gefallen
60
tartozni vhová, valahová való
gehören
 
 
h. gehört
61
keletkezni
entstehen
 
entstand
i. entstanden
62
kapni, (el)nyerni, megtartani
erhalten
erhält
erhielt
h. erhalten
63
találkozni
treffen
trifft
traf
h. getroffen
64
keresni
suchen
 
 
 
65
fektetni, tenni, rakni
legen
 
 
 
66
bemutatni, ábrázolni, elképzelni [ekkor: sich D]
vorstellen [elv]
 
 
 
67
cselekedni, kereskedni, szólni vmiről
handeln
 
 
 
68
elérni, utolérni
erreichen
 
 
h. erreicht
69
vinni, hordani, viselni, jövedelmezni, teremni
tragen
trägt
trug
h. getragen
70
teremteni, létrehozni
schaffen [1]
 
schuf
h. geschaffen
70
szorgoskodni, parancsolni
schaffen [2]
 
schaffte
h. geschafft
71
olvasni
lesen
liest
las
h. gelesen
72
veszíteni
verlieren
 
verlor
h. verloren
73
bemutatni, eljátszani, előállítani
darstellen [elv]
 
 
 
74
megismerni, fel-/el- ismerni
erkennen
 
erkannte
h. erkannt
75
(ki)fejleszteni, kibontani
entwickeln
 
 
h. entwickelt
76
szólni, beszélni
reden
 
 
 
77
kinézni vhonnan, kiszemelni, kinézni vhogy
aussehen [elv]
sieht aus
sah aus
h. ausgesehen
78
megjelenni, feltűnni, látszani
erscheinen
 
erschien
i. erschienen
79
alakít, formáz, képez
bilden
 
 
 
80
elkezdeni, elkezdődni
anfangen [elv]
fängt an
fing an
h. angefangen
81
elvárni
erwarten
 
 
h. erwartet
82
lakni, élni vhol
wohnen
 
 
 
83
meglepni, rajtakapni,
érinteni (átv) vonarkozik
betreffen
betrifft
betraf
h. betroffen
84
várni
warten
 
 
 
85
elmúlni, eltelni,
veszendőbe menni
vergehen
 
verging
h./i. vergangen
86
segíteni
helfen
hilft
half
h. geholfen
87
nyerni
gewinnen
 
gewann
h. gewonnen
88
(be)zárni
schließen
 
schloss
h. geschlossen
89
érezni
fühlen
 
 
 
90
kínálni, ajánlani, adni, nyújtani
bieten
 
bot
h. geboten
91
érdekelni
interessieren
 
 
h. interessiert
92
emlékezni
erinnern
 
 
h. erinnert
93
eredményezni, adni, kitűnni
ergeben
ergibt
ergab
h. ergeben
94
kínálni, (fel)ajánlani
anbieten [elv]
 
bot an
h. angeboten
95
tanulni
studieren
 
 
h. studiert
96
egyesíteni, beköt(öz)ni
verbinden
 
verband
h. verbunden
97
megnézni, (rá)nézni,
figyelembe venni
ansehen [elv]
sieht an
sah an
h. angesehen
98
hiányozni, eltéveszteni, elhibázni
fehlen
 
 
 
99
jelenteni
bedeuten
 
 
 
100
összehasonlítani, kibékíteni
vergleichen
 
verglich
h. verglichen