Ingyenes német tesztek és alapszintű nyelvtani oktatás:  Ingyenes német tesztek >> 

A német melléknévi igenév / das Partizip

Egy kis magyar nyelvtan: A melléknévi igenév az ige egyik személytelen alakja (a főnévi és a határozói igenév mellett), amely a mondatban általában melléknévi szerepet tölt be. Különböző nyelvekben többféle melléknévi igenév is létezhet.

A német melléknévi igenév egyesíti önmagában az ige és a melléknév tulajdonságait. A németben két melléknévi igenév van.

 1. jelen idejű: Partizip I.
 2. múlt idejű: Partizip II. / Partizip Perfekt

A német melléknévi igenevek képzése

A Partizip I. alakjait a főnévi igenév (Infinitiv I.) alakjából képezzük egy plusz "d" betű hozzákapcsolásával. Az elváló igekötők esetén az igekötő nem válik el!

 • lesen ==> lesend (olvasó)
 • verbessern ==> verbessernd (javító)
 • eintreffen ==> eintreffend (befutó, megérkező)

A Partizip II. a német ige 3. alap/szótári alakja

 • fragen, fragte, gefragt ==> gefragt (kérdezett)
 • schreiben, schrieb, geschrieben ==> geschrieben (írott)

A melléknévi igenevek szabályai

A melléknévi igenévnek ugyanaz a vonzata, mint az igének:

 • der am Referat arbeitende Student - az előadásán dolgozó diák (Az a diák, aki az előadásán dolgozik: Der Student arbeitet am Referant.)

A melléknévi igenév melléknévvel való hasonlósága abban is megmutatkozik, hogy a Partizip I-II. a mondatban gyakran jelzőként lép fel, sőt néhány alakja kifejezetten állítmányi szerepben használatos

 • die geschlossene Tür -a zárt ajtó
 • es ist geeignet - alkalmas
 • es ist bedeutend = jelentős

A német Partizip I. használata

A Partizip I. folyamatos, cselekvő jelentésű melléknévi igenév (magyarban a képzője az -ó, ő). Az általa jelölt cselekvés együtt zajlik a mondat állítmánya által jelölt cselekvéssel. Egyformán rendelkezik igei és melléknévi tulajdonságokkal. Mint melléknév állhat a mondatban

1. jelzőként

 • Hier sehen wir viele wartende Menschen. (Itt sok várakozó embert látunk.)

2. határozóként

 • Er las stehend. (Állva olvasott.)
 • Er saß am Fenster, ein Buch lesend. (Az ablaknál ült egy könyvet olvasva.)

3. esetleg állítmányként, de állítmányként használva, általában már önálló jelentésű, jelentése elszakad az ige eredeti jelentésétől.

 • Das Buch ist spannend. (A könyv izgalmas.) [spannen = feszíteni]
 • Du bist reizend. (Vonzó vagy.) [reizen = izgatni]

Különleges jelentést kap a Partizip I., ha formája zu-val bővül. Ilyenkor formailag a magyar ún. beálló melléknévi igenévnek felel meg (-andó, -endő).

 • der zu lesende Artikel = az elolvasandó cikk
 • der schwer zu erklärende Fall = a nehezen felderíthető eset

A Partizip I. mint melléknév csak akkor fokozható, ha tulajdonságot jelent, DE történést, cselekvést kifejezve nem fokozhatjuk

 • schreiendere Farben = harsányabb fordítóbb színek
 • die schreiendsten Wiederspüche = a legordítóbb ellentétek

Néhány melléknévi igenév elöljárószóvá vált:

 • entsprechend = megfelelően
 • betreffend = illetőleg, illetően

A német Partizip II. (Perfekt) használata

A múlt idejű vagy befejezett melléknévi igenév (magyarban a képzője -t, -tt), tárgyatlan igékből képezve mindig cselekvő, tárgyas igékből képezve szenvedő jelentésű.

 • die verblühten Blumen = az elnyílt virágok
 • das in den Wald gelaufene Kind = az erdőbe futott gyermek
 • das untergegangene Schiff = az elmerült hajó
 • die erledigte Arbeit = az elvégzett munka
 • die sich dargebotene Gelegenheit = a kínálkozó lehetőség
 • das von drei Familien bewohnte Haus = a három család által lakott ház

A Partizip II. állhat a mondatban

1. jelzőként

 • Die eingetroffene Delegation fuhr in ihr Hotel. = A megérkezett delegáció a szállodájába ment.
 • Diese hier herausgegebenen Zeitungen kann man überall kaufen. = Ezeket az itt kiadott újságokat mindenütt meg lehet venni.

2. állítmányként

 • Die Ergebnisse sind veröffentlicht. = Az eredményeket nyilvánosságra hozták.
 • Er ist verwundet. = Megsebesült.

3. határozóként

 • In Budapest angekommen, fuhr er gleich auf die Burg. - Miután Budapestre megérkezett (Budapestre érkezvén), rögtön a várba ment.
 • Er behauptet das, auf Tatsachen gestützt. - Tényekre támaszkodva állítja ezt.

Sok Partizip II. alak ma már a főmondattól függetlenül, önálló jelentésben, mondatértékűen használatos

 • strenggenomen (wenn man es gewissenhaft, genau nimmt) - szigorúan véve:
 • im Grunde genommen (wenn man es im eigentlichen Sinne nimmt) - alapjában véve
 • so gesehen (wenn man es so sieht) - így tekintve;
 • wie gesagt (wie ich schon sagte) - mint már mondtam (mondottuk) - úgymond
 • abgesehen davon (wenn man davon absieht) - ettől eltekintve
 • vorausgesetzt (wenn man voraussetzt) - feltételezve