Ingyenes német tesztek és alapszintű nyelvtani oktatás:  Ingyenes német tesztek >> 

A német siches igék ragozása, múlt ideje + szórend

SICH-es vagy siches igéknek nevezzük azokat a német igéket, amelyekhez egy úgynevezett "visszaható névmás" is kapcsolódik. Ha még nem olvastad a siches igék sorozatunk első részét, akkor érdemes azzal kezdened:
A német siches igék (alapok)

A siches igék ragozása

A német siches igék esetén a visszaható névmást ragozni kell, méghozzá számban és személyben egyeztetni kell az alannyal. Ehhez ismerni kell azt, hogy a sich tárgy- vagy részes esetben van. Lásd a siches igék alapjai cikket.

Szórend - a sich helye a mondatban

A sich névmás az alany közelében helyezkedik el a német mondatokban a szórendtől függően. Egyenes szórend esetén a leggyakoribb az "alany + állítmány (ragozott rész) + sich ragozott alakja" sorrend.

Ich muss mir die Haare kämmen. Meg kell fésülködnöm.
Mein Vater erholte sich nach der Operation. Az édeapám kipihente a műtétet.

Ha az első helyre kiemelünk egy mondatrészt, akkor a visszaható névmás az alany utánra kerül. Tehát a sich nem kerülhet előre, nem előzheti meg az "igét" és nem távolodhat el az alanytól.

Im Winter erholen wir uns im Gebirge. Télen a hegyekben pihenjük ki magunkat.
Uns erholen wir im Winter im Gebirge. - helytelen így a mondat -

Ha a mondatban tárgyként álló főnevet névmással helyettesítjük, akkor ez megelőzi a részes esetben álló sich visszaható névmást.

Der Mechaniker zieht sich die Handschuhe aus. A szerelő leveszi a kesztyűket. (a kezéről)
Er zieht sie sich aus. Leveszik őket.

A sich a KATI szórendes mondatban

A KATI szórendű mellékmondatokban a sich az alany előtt áll, ha az fővén, és utána következik akkor, ha az alany egy névmás, pl. ich, du, er...

Ich weiß, dass sich Anna oft verspätet. Tudom, hogy Anna gyakran elkésik.
Ich weiß, dass sie sich oft verspätet. Tudom, hogy (ő) gyakran elkésik.

A sich helye a kérdő mondatban

A szórend a kérdő mondatban nagyban hasonló a KATI szórendhez. Ha a sich egy főnévvel áll, akkor megelőzi a főnevet, ha pedig névmás, akkor utána áll.

Hat sich Anna wirklich verspätet? Anna csakugyan elkésett?
Hat sie sich wirklich verspätet? (Ő) Csakugyan elkésett?

A német siches igék múlt ideje

A siches igék "haben"-nel képzik a múlt időt, pontosabban az összetett múlt idős alakjait, viszont néhány szakirodalom szerint van pár kivétel. Azok "ist"-esek, amelyeknél a sich részes esetben áll, az alapige pedig mozgást jelöl.

D-sich vor/kommen valamilyennek tűnni neki
D-sich aus/weichen elkerülni egymást
D-sich begegnen találkozni egmással
D-sich näher kommen közelebb kerülni egymáshoz
D-sich auf die Nerven gehen egymás idegeire menni

Egyéb siches nyevtani szabályok

A siches igékből általában nem képezhető Vorgangspassiv, ezzel szemben egy részük alkalmas arra, hogy Zustandpassiv alakban szerepeljen. Viszont ebben az esetben a sich visszaható névmás kiesik, tehát az állítmány csak a sein ragozott alakjából és az ige PP alakjából fog állni.

Sie ist erholt. Kipihente magát. ("ki van pihenve")
Sie ist gekämmt. Megfésülködött. ("meg van fésülködve")
Er ist schon wieder betrunken. Már megint részeg. ("leitatta magát")

Partizip II jelzőként csak azok a siches igék szerepelhetnek, amikre igaz a fenti megállapítás. Ezek egyébként valamiféle állapotát jelzik az alanynak.

der betrunkene Freund a részeg barát
die verliebte Freundin a szerelmes barátnő

Partizip I. alak viszont bármelyikből képezhető!

das sich kämmende Mädchen a fésülködő lány
der sich beeilende Freund a siető barát

Kapcsoló tanulnivaló: A 30 leggyakoribb német Siches ige